Dinosaurier i Bibeln? del 2

LEVIATAN figurerade också i forntiden som en andevarelse, som kunde manas upp av besvärjare. Ännu en märklig aspekt hos detta djur, som alltså förutom sitt skräckinjagande yttre också hade en andlig roll, vilket väl knyter an till det som sägs i Upp. 12:9, där det talas om draken som den gamle ormen, dvs som ett värddjur åt djävulen själv.
Leviatan, Leviathan (לִוְיָתָן "vriden, ringlad

Vad kan man då mer läsa om draken i GT?


"Gläd dig inte, du filistéernas hela land, över att det ris som slog dig är sönderbrutet, ty från ormens rot skall en giftorm komma fram, och dennes avkomma blir en flygande drake." (Jes. 14:29)
"Vakna upp, vakna upp, klä dig i makt, du Herrens arm. Vakna upp som i forna dagar, i förgångna tider. Var det inte du som slog Rahab och genomborrade draken? (Jes. 51:9)
"Ätit upp mig och förgjort mig har han, Nebukadressar, kungen i Babel. Han har gjort mig till ett tomt kärl. Lik en drake har han uppslukat mig, han har fyllt sin buk med mina läckerheter och drivit mig bort" (Jer. 51:34)
"Tala och säg: Så säger Herren, Herren:
Se, jag skall komma över dig, Farao, du Egyptens kung, du stora drake, som ligger där i dina strömmar och säger: ’Min Nilflod är min, själv har jag gjort mig." (Hes. 29:3)
"Du människobarn, stäm upp en klagosång över Farao, kungen i Egypten, och säg till honom: Det är förbi med dig, du lejon bland folken! Och du var dock lik draken i havet, där du for fram i dina strömmar och rörde upp vattnet med dina fötter och grumlade dess strömmar." (Hes. 32:2)

Job 41:
1
Så oförvägen är ingen, att han törs reta denne. Vem vågar då sätta sig upp mot mig själv?

2Vem har först givit mig något, som jag alltså bör betala igen? Mitt är ju allt vad som finnes under himmelen.

3Jag vill ej höra upp att tala om hans lemmar, om huru väldig han är, och huru härligt han är danad.

4Vem mäktar rycka av honom hans pansar? Vem vågar sig in mellan hans käkars par?

5Hans gaps dörrar, vem vill öppna dem? Runtom hans tänder bor ju förskräckelse.

6Stolta sitta på honom sköldarnas rader; hopslutna äro de med fast försegling.

7Tätt fogar sig den ena intill den andra, icke en vindfläkt tränger in mellan dem.

8Var och en håller ihop med den nästa, de gripa in i varandra och skiljas ej åt.

9När han fnyser, strålar det av ljus; hans blickar äro såsom morgonrodnadens ögonbryn.

10Bloss fara ut ur hans gap, eldgnistor springa fram därur.

11Från hans näsborrar utgår rök såsom ur en sjudande panna på bränslet.

12Hans andedräkt framgnistrar eldkol, och lågor bryta fram ur hans gap.

13På hans hals har kraften sin boning, och framför honom stapplar försagdhet.

14Själva det veka på hans buk är ett stadigt fogverk, det sitter orubbligt, såsom gjutet på honom.

15Hans hjärta är fast såsom sten, fast såsom bottenstenen i kvarnen.

16När han reser sig, bäva hjältar, av ångest mista de all sans.

17Angripes han med ett svärd, så håller det ej stånd, ej heller spjut eller pil eller pansar.

18Han aktar järn såsom halm och koppar såsom murket trä.

19Bågskott skrämma honom ej bort, slungstenar förvandlas för honom till strå;

20ja, stridsklubbor aktar han såsom strå, han ler åt rasslet av lansar.

21På sin buk bär han skarpa eggar, spår såsom av en tröskvagn ristar han i dyn.

22Han gör djupet sjudande som en gryta, likt en salvokokares kittel förvandlar han vattnet.

23Bakom honom strålar vägen av ljus, djupet synes bära silverhår.

24Ja, på jorden finnes intet som är honom likt, otillgänglig för fruktan skapades han.

25På allt vad högt är ser han med förakt, konung är han över alla stolta vilddjur.


Här verkar ordet drake syfta dels på krokodilen, som ju lever i Egyptens Nilflod, men också på andra reptildjur. ”Drake” är alltså även det en gruppbeteckning snarare än ett enskilt artnamn. Både det och Leviatan måste då motsvara vårt ”reptil” eller ”kräldjur” - alltså en beteckning för i stort sett alla slags ormdjur och ödledjur.

Flygande drakar var tydligen heller inget okänt begrepp, och ansågs också höra till leviatans släkte. Detta enligt Jesaja ovan.
Hos Hesekiel får vi en antydan om att den egyptiska krokodilen var lik draken i havet, alltså, vilket kan utläsas av sammanhanget, den var en mindre variant av den drake som levde i havet.

Det finns visserligen havslevande krokodiler som är större än flodkrokodiler, men den ”bibliska” havsdraken beskrivs mer som ett ormdjur än en krokodil.


Vad står det då om ormen i GT?


"Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ’Skulle då Gud ha sagt: 'Ni skall inte äta av något träd i lustgården?" (1 Mos. 3:1)
"Då sade Herren Gud till ormen: ’Eftersom du har gjort detta, må du vara förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar." (1 Mos. 3:14)
"Deras vin är drakars etter, huggormars gruvligaste gift" (5 Mos. 32:33)
"Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ned unga lejon och drakar." (Ps. 91:13)
"De vässar sina tungor liksom ormar, huggormsgift är inom deras läppar. Sela." (Ps. 140:4)
"Utsaga om Söderlandets odjur. Genom ett farornas och ångestens land, där lejoninnor och lejon har sitt tillhåll, tillsammans med huggormar och flygande drakar, där för de på åsnors ryggar sina rikedomar och på kamelers pucklar sina skatter till ett folk som inte kan hjälpa dem." (Jes. 30:6)
"Gömde de sig än på toppen av Karmel, så skulle jag där leta fram dem och hämta dem ned, och dolde de sig än undan min åsyn på havets botten, så skulle jag där mana fram ormen att bita dem." (Amos 9:3)
"Och jag drog om natten ut genom Dalporten fram mot Drakkällan och Dyngporten och besåg Jerusalems murar, hur de var nedbrutna och hur dess portar var förtärda av eld." (Neh. 2:13)
"Det var du som delade havet genom din makt. Du krossade drakarnas huvuden på vattnet." (Ps. 74:13)


Angående havsleviatan ser man tydligt här att den var (eller är) ett ormdjur och inte en krokodil. Och den tycks också kunna ha flera huvuden.

Att det fanns en källa med namnet ”Drakkällan” strax utanför en stad visar att de drakar som kom dit för att dricka bör ha varit av någon mindre, relativt ofarlig art, kanske något liknande en varan.


Dinosaurier i Bibeln? del 1

EHEMOT och LEVIATAN är två djur som nämns i Bibeln, men utan att vi får någon exakt bild av dem. Man har menat att det handlar om flodhästen och krokodilen. Men båda tillskrivs egenskaper som varken finns hos flodhästen eller krokodilen. Eller finns det eller har det funnits flodhästar med horn eller betar? Påminner flodhästens svans om ett träd? Och kan krokodilen flyga, spruta eld och har den flera huvuden? Lever den på havsbottnen och är den en orm?

Finns det eller har det funnits sådana här skräckinjagande djur på jorden? Vad säger Bibeln? En hel del, visar det sig

Behemot kommer från hebreiska בהמות Bəhēmôth, Behemot, B'hemot "bestar; djur" Behemot skulle kunna vara ett verkligt djur, ofta identifierad med en vattenbuffel, elefant eller flodhäst. Vissa forskare anser dock att dessa djur inte stämmer in i beskrivningen, till exempel beskrivningen av en svans som ett cederträd. Enligt en viss uppfattning kan det ha varit ett så kallat levande fossil av något urdjur. Som ett förslag kommer djur i stil med Brachiosaurus
Fil:Brachiosaurus-brancai jconway.jpg

MAN FÅR NOG VIDGA BEGREPPEN något, för att kunna hitta fram till sanningen om dessa två djur. Behemot är ett landbaserat djur, en gräsätare, medan Leviatan lever både på land och i hav och floder, och är en köttätare. Så långt stämmer det in på flodhäst och krokodil, men för övrigt gör det det inte, och eftersom Bibeln är Guds ord och skall förstås bokstavligt utom där det klart framgår att det handlar om symbolik, så kan inte dessa djur vara de två som av tradition brukar föreslås.

Job 40: (Bibeln)
10Se, Behemot, han är ju mitt verk såväl som du. Han lever av gräs såsom en oxe.

11Och se vilken kraft han äger i sina länder, vilken styrka han har i sin buks muskler.

12Han bär sin svans så styv som en ceder, ett konstrikt flätverk äro senorna i hans lår.

13Hans benpipor äro såsom rör av koppar, benen i hans kropp likna stänger av järn.

14Förstlingen är han av vad Gud har gjort; hans skapare själv har givit honom hans skära.

15Ty foder åt honom frambära bergen, där de vilda djuren alla hava sin lek.

16Under lotusträd lägger han sig ned, i skygdet av rör och vass.

17Lotusträd giva honom tak och skugga, pilträd hägna honom runt omkring.

18Är floden än så våldsam, så ängslas han dock icke; han är trygg, om ock en Jordan bryter fram mot hans gap.

19Vem kan fånga honom, när han är på sin vakt, vem borrar en snara genom hans nos?

20Kan du draga upp Leviatan med krok och med en metrev betvinga hans tunga?

21Kan du sätta en sävhank i hans nos eller borra en hake genom hans käft?

22Menar du att han skall slösa på dig många böner eller tala till dig med mjuka ord?

23Att han skall vilja sluta fördrag med dig, så att du finge honom till din träl för alltid?

24Kan du hava honom till leksak såsom en fågel och sätta honom i band åt dina tärnor?

25Pläga fiskarlag köpslå om honom och stycka ut hans kropp mellan krämare?

26Kan du skjuta hans hud full med spjut och hans huvud med fiskharpuner?

27Ja, försök att bära hand på honom du skall minnas den striden och skall ej föra så mer.

28Nej, den sådant vågar, hans hopp bliver sviket, han fälles till marken redan vid hans åsyn.

MEN BEHEMOT skulle också ha kunnat vara en stor landlevande dinosaurie. De största bland dessa var gräsätare, och deras svansar bör i hög grad ha liknat stora styva träd, när de gick och svängde med dem. En sådan art skulle kanske också ha kunnat överleva syndafloden, eftersom den var både stor och hög nog att motstå mäktiga flodvågor, vilket ju texten i Job faktiskt antyder. I den engelska King James Bibeln är ordalydelsen lite annorlunda och kan än mer styrka en sådan tolkning.

Så om Behemot vandrade uppåt bergen medan vattnet steg över jorden, och sedan höll till på de högsta topparna, så kan den lätt ha haft huvud och hals flera meter över ytan, eftersom vattnet enligt 1 Mos. 7:20 bara steg 15 alnar (dvs 7-8 meter) över de högsta bergen. Mat måste det ju ha funnits gott om, i form av kringflytande kroppar av alla slag, liksom ovanligt välgödda fiskar.

I Gobiöknen i Mongoliet har man nyligen hittat stora mängder fynd av dinosaurieben, och dessa skall enligt upptäckarna ha varit så välbevarade att de såg ut som om de blivit begravda ”bara för några dagar sedan”.

Om Jobs bok är äldre än Moseböckerna, som Mose skrev ca 1500 år f.Kr, så skulle det alltså ha kunnat finnas stora landlevande dinosaurier på jorden så sent som för drygt 3500 år sedan!


Tala till Gud - Han är alltid närvarande

Många kan fråga sig hur det går till när man ska be?

Många människor ser bönen som någonting mystiskt eller gåtfullt, eftersom de inte inser att det helt enkelt handlar om att prata med Gud. Men det handlar faktiskt bara om att låta Gud ta del av alla våra tankar, dystra tankar, glada tankar, belåtenheter och besvikelser.

Betrakta Gud som den bästa vän du någonsin kan ha. För du måste ju hålla med mig om en sak - vem mer kan du berätta alla dina innersta känslor för och veta att han inte säger något till någon annan? Vem är alltid beredd att lyssna när som helst på dygnet? Vem mer kan du lita på aldrig kommer att svika, göra narr av dig eller strunta i dig?

När vi "pratar med Gud", så är det oftast i tystnaden, i tanken. Man skulle kunna kalla det telepati. Vi behöver inte forma oss i ord. Bönen kan vara - och är ofta - ordlös. Men det betyder ingenting. Gud läser våra tankar (eller som bibeln uttrycker det: Han "känner vårt hjärta").

Det handlar inte om att endast tillbe, eftersom Gud alltid är närvarande och vet allt du gör i både ord tanke och handling. Det handlar om kommunikation att kunna tala precis som man talar till sin Pappa eller Mamma, Gud vet allt om dig så du behöver inte förklara dig men du kan tala med honom och förvänta dig att han svarar tillbaka, men många tror ju att Gud svarar ju inte. Men så är det inte riktigt för vi förväntar alltid oss att saker och ting ska ske som vi tror eller som är mest logiskt för oss, Gud kan svara precis som han vill bara att man inte alltid riktigt förstår det och kanske kallar det för en slump. Gud kan svara dig på alla möjliga sätt men främst genom sitt Ord (Bibeln) och även det levande Ordet (Jesus)

För Gud har skrivit ner som ett brev till människan som innehåller 66 böcker med 40 författare och genom det gamla förbundet skapat lagen för att människan skall leva efter den så att vi kan komma närmre Gud i att inte skapa ondska eftersom Gud är Helig, Men eftersom Gud förstod att det är omöjligt för människan att hålla lagen och vara fullkomlig så sände han sin Enfödde Son, Som kom ner och tog bort all vår synd och börda så att gemenskapen skulle kunna återupprättas genom honom (Sonen) så att vi människor åter kunde komma inför Gud med Jesus som vår frälsare som friköpte oss från den ondes våld här i världen om endast Tror på vad han (Jesus) gjorde för oss, så kan vi bli rättfärdiga genom Tron och få ta del av barnaskapets Ande vilket ropar "Abba" Fader !

Amen

GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV


1. GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV.

GUDS KÄRLEK
"Ty så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom icke skall gå förlorad utan ha evigt liv." Johannes 3:16

GUDS MENING
Jesus sade: "Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd." (ett innehållsrikt och meningsfullt liv) Johannes 10:10

Varför saknar då många ett meningsfullt liv?
Den andra sanningen ger svaret.

 


 

2. MÄNNISKAN UPPLEVER INTE GUDS KÄRLEK OCH MENING MED LIVET, DÄRFÖR ATT HON ÄR SYNDIG OCH SKILD FRÅN GUD.

VAD ÄR SYND?
Människan skapades av Gud för att ha gemenskap med honom. Men hon valde att gå en annan väg oberoende av honom, och gemenskapen bröts. Denna egenvilja visar sig i aktivt motstånd eller passiv likgiltighet mot Gud. Det är detta Bibeln kallar synd.

VEM HAR SYNDAT?
"Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud." Romarbrevet 3:23

VAD ÄR FÖLJDEN AV SYND?
"Det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han icke hör er." Jesaja 59:2

"Syndens lön är döden." (skilsmässa från Gud) Romarbrevet 6:23

 

Denna bild vill visa att synden skiljer människan från Gud som en djup klyfta. Men ändå finns hos varje människa en medveten eller omedveten längtan efter Guds kärlek och en strävan att göra livet meningsfullt på något sätt, kanske genom arbete, lyckligt hemliv, pengar, religion, goda gärningar osv. Men alla dessa försök är förgäves, eftersom de inte kan lösa själva syndens problem.

Det finns en enda utväg ur detta dilemma.

 


 

3. JESUS KRISTUS KAN FÖRENA MÄNNISKAN MED GUD. ENDAST GENOM HONOM KAN DU UPPLEVA ATT GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV.

JESUS ÄR UNIK
"Ordet (Jesus) blev människa och bodde bland oss." Johannes 1:14

"Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen." Kolosserbrevet 1:15

JESUS DOG I VÅRT STÄLLE
"Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare." Romarbrevet 5:8

"Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud." 1 Petrusbrevet 3:18

JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA
"Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det." Apostlagärningarna 2:32

"Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike." Apostlagärningarna 1:3

JESUS ÄR DEN ENDA VÄGEN TILL GUD
Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Johannes 14:6

 

Gud har överbryggat klyftan som skiljer oss från honom genom att sända sin Son, Jesus Kristus, för att dö på korset för våra synder i vårt ställe.

Men det räcker inte att känna till dessa tre sanningar.

 


 

4. FÖR ATT UPPLEVA ATT GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV MÅSTE DU PERSONLIGEN TA EMOT JESUS KRISTUS SOM FRÄLSARE OCH HERRE.

DU TAR EMOT JESUS SOM EN GUDS GÅVA GENOM TRO
"Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn." Johannes 1:12

"Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig." Efesierbrevet 2:8-9

DU TAR EMOT JESUS GENOM ATT PERSONLIGEN BJUDA HONOM IN I DITT LIV

Han kommer då in enligt sitt löfle: "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom." Uppenbarelseboken 3:20

Det är nödvändigt att du själv säger ja till Guds erbjudande. Det räcker inte att samtycka med sitt förstånd eller bara uppleva något med känslan.

 

Dessa två hjärtan representerar två sätt att leva:
Här är förhållandet till Gud brutet.
Då kan människan inte uppleva
Guds kärlek och mening
med sitt liv.
Här är synden som skilde oss från
Gud förlåten, och människan får
uppleva Guds kärlek och mening
med sitt liv.

Vilket hjärta liknar ditt?
Vilket hjärta skulle du önska liknade ditt?

Det följande förklarar hur du kan ta emot Jesus.


Religion eller Relation?

Gud vill inte ha din Prestation utan han vill ha din Kärlek !


Har frågat mig själv under en tid vad har jag för Guds bild och hur är min Tro på Gud, är det en Religion för mig och lagiskhet eller är det en Relation?

Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannesev. 1:17

Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. (2 Kor. 3:4—6)

Ni forskar i Skrifterna för ni tror att de ger er evigt liv. Men Skrifterna pekar på mig (Joh 5:39)

Lagen för mig är Religion, nåden och sanningen är en given Relation med den levande Guden genom Jesus Kristus. Eftersom Lagen kom för att Människan skulle få en balans och för att Gud är en Helig Gud, Men Gud visste också att ingen skulle kunna leva upp till lagen eftersom det står "Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud." Romarbrevet 3:23. Men det finns ingen rättfärdig på jorden som alltid gör det goda och aldrig syndar. Bry dig inte om allt som sägs. Då hör du inte när din tjänare förbannar dig.
Många gånger - det vet du själv - har också du förbannat andra.
(Pred 7:21-23)

Att vara lagisk är att syssla med ett regelverk i stället för att tjäna Gud i kärlek. Lagiskheten gör också ofta människan dömande. Dömandet i sin tur hindrar människan att uppfyllas av helig Ande. Regelverket blir Gud i stället för att Gud får vara Gud. Självklart blir det svårt att tro att Gud gör under om man bekänner sig till ett regelverk, ett beteendemönster i stället för till undrens Gud.

Sann frihet är att tjäna Kristus i kärlek. Lagen upphävs inte utan vi får ett nytt sinnelag.  Det är tron och inte gärningarna som gör oss rättfärdiga.
Den berömmelse som kommer av lagens gärningar är borta.

Den som genom tron är förenad med Kristus kan uppfylla lagens krav som är kärlek till Gud och kärlek till nästan.

Rom 3:20 Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd.

Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Romarbrevet 7:6
Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Romarbrevet 13:8-10

"Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade:
"Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." Matteus 22:35-38

Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Galaterbrevet 5:18

En dokumentär med Simon Ådahl

Rickard Karlsson är övertygad om att filmen kan bli till stor hjälp för människor.
- Personligen har jag upplevt en stark Gudsnärvaro under inspelningstiden och det har påverkat min egen relation till Gud väldigt positivt.
-Jag hoppas att filmen ska göra att man blir sugen på att gå och lyssna på Simon.
Själv är Simon Ådahl mycket glad för den 25 minuter långa filmen om hans musik och vittnesbörd.
-Rickard fångar på 25 minuter ganska väl vad jag är ute och pratar om i kyrkorna, säger han.
Han berättar hur han under 40 år i kyrkbänken aldrig  begrep att Herren inte vill ha hans prestation utan hans kärlek.
- När kärleken till Herren blev nummer 1 i mitt liv, då dog religionen och då kom jag in i en verklig relation med honom.

http://aboutrickard.com/larm.html

BORDE INTE JESUS HA HETAT IMMANUEL?

BORDE INTE JESUS HA HETAT IMMANUEL?
I Matteus evangelium 1:21-23 där en ängel visar sig för Josef står det både "Hon kommer att få en son, och du ska kalla honom för Jesus" och sedan står det "Lyssna! Den unga flickan ska bli med barn och föda en son och han ska kallas Immanuel". Varför kallade man honom Jesus då? Varför inte Immanuel?

Det första stycket du citerar är ängelns ord till Josef. Det andra stycket är Matteus hänvisning till Jesajas profetia om "jungfruns (den unga flickans) son" (Jes 7:14).

Det hebreiska ordet för "namn", sem, betyder också "titel". Och ett namn på bibelns tid var också mycket mer än bara ett namn. Det var även en beskrivning av personen, ett attribut eller just en titel.

Som exempel kan vi se på en annan av Jesajas profetior om Messias: "Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste" (Jes 9:6).

Det betyder ju inte att Jesus/Messias ska ha alla dessa tilltalsnamn, utan att detta är vad han ska vara. Hans person. Hans uppgift. Hans funktion. Hans "ämbete" eller "titel".

Och det gäller även profetian som säger att jungfrun skulle ge sin son namnet Immanu El, dvs "Gud med oss". Det betydde inte att det skulle vara hans tilltalsnamn, utan att detta var vad han skulle vara - nämligen "Gud med oss", "Gud bland oss människor".

Och det var också vad som hände. När Jesus föddes blev han Immanuel - "Gud bland oss". Eller som lärjungen och evangelieförfattaren Johannes uttrycker det:

"I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud... Och Ordet blev människa och bodde bland oss" (Joh 1:1, 14)

Att Maria gav sin son tilltalsnamnet Jesus - egentligen Yeshua, samma namn som Josua - berodde med största säkerhet på att ängeln sa till Josef att de skulle ge barnet just det namnet (som betyder "Gud räddar" eller "Gud är räddning").

Thor-Leif Strindberg


Är Guds namn Jehova?

Bibelfrågan: Frågor och svar

 

Det vanligaste namnet på Gud i bibeln är JHVH, ett hebreiskt ord som kommer från verbet 'att vara' och står för någon eller något som 'är aktivt närvarande'.

Fråga: Heter Gud Jehova, så som Jehovas vittnen påstår, och var i bibeln står det isåfall? (R-M.S)

Det finns egentligen bara ett enda ställe i bibeln där Gud själv uttryckligen svarar på frågan om vad som är hans namn. Det är på en direkt fråga från Moses, där den hebreiske ledaren frågar honom:

 

"När jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: Vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem?"

Och Gud svarar:

 

"Säg till israeliterna: 'Herren (hebreiska JHVH) ... har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn och så skall man kalla mig från släkte till släkte'" (2 Mos 3:15)

Det hebreiska ordet "JHVH" kommer från verbet "att vara" och står för någon eller något som "är aktivt närvarande". Man har följaktligen tolkat

Att detta namn har översatts med Herren beror på att redan israeliterna valde att läsa "Herren" (hebreiska "Adonaj") i stället för "JHVH", eftersom Guds namn ansågs vara alltför heligt att uttala. Följden blev att kunskapen om hur Guds namn skulle uttalas föll i glömska. Bland kristna började man på 1500-talet utläsa det "JeHoVaH", men i dag anses det troligaste uttalet en gång ha varit "JaHVeH". (Det vanligaste ordet för "Gud" i bibeln är annars Elohim, som används första gången redan i Första Moseboks första kapitels första vers: "I begynnelsen skapade Elohim [sv Gud] himmel och jord")

Men Gud har fler namn i bibeln. Profeten Jesaja talar om Gud som "han som tronar till evig tid och heter Kados (sv den Helige)" (Jes 57:15).

Ett annat av Guds namn är Jah. Det förekommer sammanlagt 49 (sju gånger sju) gånger i bibeln, bland annat i Psaltaren där texten lyder: "Sjung till Elohims (sv Guds) ära, prisa hans namn... Hans namn är Jah (sv Herren)" (Ps 68:5)

Ytterligare ett av Guds namn är El. Det förekommer första gången i 1 Mos 14:18-22: "Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt El (sv Gud) den Högste, och han välsignade Abram och sade: 'Välsignad vare Abram av El (sv Gud) den Högste, skapare av himmel och jord!'" (Det här gudsnamnet återfinns för övrigt i en mängd namn på människor och platser i bibeln. Namnet Daniel betyder "Gud dömer", Elia betyder "Gud är Herren", Immanuel betyder "Gud med oss", Betel betyder "Guds hus" etc.)

I Amos 4:13 står det att "Jhvh Elohe-seva Ot (sv Herren, härskarornas Gud), är hans namn". Vidare har vi Saddaj - som vi möter första gången i 1 Mos 17:1:"När Abraham var nittionio år uppenbarade sig Jhvh (sv Herren) för honom och sade: "Jag är El (sv Gud) Saddaj (sv den Allsmäktige)" Gudsnamnet Saddaj återfinns även i exempelvis namnet Surisaddaj (4 Mos 1:6) Och ännu ett namn på Gud är Eloah som vi finner i 5 Mosebok 32:15: "Han övergav Eloah (sv Gud), sin skapare, och föraktade sin frälsnings klippa."

(Det speciella med alla de här olika gudsnamnen är att de också kan uppfattas som titlar, ord som beskriver Guds natur, hans personlighet och karaktär. Det hebreiska ordet för "namn", sem, betyder också mycket riktigt även "titel". Följaktligen kunde Jesaja skriva om Messias att "hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste" (Jes 9:6) - fastän vi vet att Messias namn är Jesus.)

Vilket ord ska då vi använda för den Allsmäktige, Skaparen? Och varför används inte det vanligast förekommande hebreiska gudsnamnet, Jhvh (eller Elohim, El, Jah eller Eloah) i våra svenska biblar?

Det naturligaste skälet är att detta helt enkelt är hebreiska ord. När en hebré hörde ordet Elohim visste han spontant att detta ord stod för Gud. När han hörde ordet Saddaj visste han att detta ord stod för Gud. När man på Jesu tid hörde något av de hebreiska orden för Gud fick man således ögonblickligen en föreställning som motsvarar den föreställning vi får när vi använder vårt svenska ord "Gud".

En svensk bibelläsare får rimligen inte samma association när han ser ordet Elohim eller Jehova som en israelit fick när den ursprungliga texten skrevs. För att vi ska få samma association måste vi använda det svenska ord vi har för "det Högsta Väsendet", "Skaparen", "Allmakten" - dvs "Gud". För en svensktalande person säger ordet "Gud" långt mer än El eller Jahve eftersom de sistnämnda orden är främmande för honom - ett främmande språk vars innebörd han inte känner till.

För övrigt måste vi slå fast att det ingenstans i bibeln sägs att bara det hebreiska ordet för (eller namnet på) någonting skulle vara tillåtet. Tvärtom har vi tydliga exempel på att Guds eget egendomsfolk översatte Guds olika namn eller titlar till andra språk.

Många känner inte till att flera delar av Gamla testamentet (exempelvis Dan 2:4 till 7:28 och Esra 4:8 till 1:18) inte skrevs på hebreiska utan på arameiska - och arameiska var inte det språk som Moses talade och som Gud använde när han talade med Moses.

Ingenstans i dessa arameiska avsnitt finner vi gudsnamnet Jhvh eller några andra hebreiska namn på Gud, utan i stället det arameiska ordet för Gud - Elah.

Inte heller finner vi några hebreiska gudsnamn i Nya testamentet, som är skrivet helt och hållet på grekiska. Där har Guds ande i stället inspirerat författarna att använda de grekiska termerna Theos (Gud) och Kyrios (Herre). Inte ens där de återger direkta citat från Gamla testamentet - exempelvis i Matt 3:3 som är ett citat från Jes 40:3 - har de nytestamentliga författarna citerat det hebreiska gudsnamnet Jhvh (naturligtvis därför att det inte skulle ha sagt den grekiskspråkiga läsekretsen någonting). I stället har de helt naturligt översatt Jhvh till grekiska Kyrios.

Den mäktigaste översättaren genom tiderna är Gud själv. I Apostlagärningarna berättas om hur Den heliga anden på pingstdagen sänkte sig över de församlade lärjungarna och de fick gåvan att "tala i tungor", "tala främmande tungomål", eller på modern svenska: "tala främmande språk."

Syftet med detta under var att de skulle kunna förmedla Guds sanning till dem som fanns i Jerusalem men inte talade hebreiska. Här fanns till exempel människor från Partien, Medien, Elam, Mesopotamien, Judeen, Kappadocien, Pontus, Asien, Frygien, Pamfylien, Egypten, Libyen, Kreta och Arabien - sammanlagt måste det ha rört sig om minst ett femtontal olika språk och dialekter. Bibeln säger att dessa tusentals människor häpnade därför att de plötsligt fick höra apostlarna tala på sitt eget språk:

 

"Är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi... hör dem tala på vårt eget språk om Theos (det grekiska ordet för "Guds") väldiga gärningar" (Apg 2:7 och 11)

Det finns absolut inte något som ger den minsta antydan om att apostlarna skulle ha gått över till forntida hebreiska varje gång de sa ordet "Gud". Isåfall skulle deras åhörare ändå inte ha begripit något av vad de menade - orden Elohim eller Saddaj skulle ha låtit som rena rotvältskan i romarnas, egypternas och medernas öron - och hela syftet med "tungotalsundret" var ju just att de skulle förstå.

Det är således uppenbart att Gud använde sig av de respektive språkens ord för "Den Högste, Den Evige, Skaparen". Om en nutida svensk hade stått där, skulle han följaktligen ha hört apostlarna tala om Gud och om Jesus som dog för mänsklighetens synder, och de skulle ha använt de svenska orden "Gud" - inte Adonaj eller El - och Jesus - inte Jehoshua eller Josua.

För övrigt skulle inte ens de judar som talade hebreiska ha förstått vad apostlarna menade om de använt exempelvis gudsnamnet Jhvh - eftersom ingen på Jesu tid visste hur dessa konsonanter skulle uttalas. (Det vet vi fortfarande inte, även om de flesta forskare uttalar det Jahveh, dvs Jahve). Man hade nämligen sedan många sekler tillbaka undvikit att uttala ordet eftersom man inte ville riskera att missbruka Guds namn - och eftersom den hebreiska bibeln ursprungligen inte hade några vokaler, så hade det med tiden fallit i glömska hur ordet skulle uttalas. När man kom till ett ställe i bibeln där det stod Jhvh sa man i stället Adonaj, ett hebreiskt ord som betyder "Herren".

Det här försiktiga hållningssättet i fråga om Guds namn bestod när man översatte sina hebreiska skrifter till andra språk. I de äldsta kända manuskriptfragmenten av "Septuaginta" (en översättning till grekiska av Gamla testamentet från omkring år 285 f Kr) har man lämnat Jhvh oöversatt, dvs behållit de hebreiska bokstäverna i den grekiska texten. Men i senare manuskript översatte man helt enkelt Jhvh (som man ju ändå alltid uttalade "adonaj", dvs "Herre") till det grekiska ordet för Herre - Kyrios.

De som så småningom översatte bibeln till svenska fortsatte alltså helt enkelt att följa samma princip som inleddes av Israels folk. Överallt där det i grundtexten stod Jhvh skrev man den svenska motsvarigheten till Adonaj, dvs "Herren". Och för att visa att ordet på grundspråket var Jhvh skrev man "Herren" med kapitäler, dvs "små stora bokstäver".

Är det då något fel i att använda ordet Jehova när vi talar om eller med Gud? Absolut inte. Det är hans namn eller titel på hebreiska. Liksom Kados. Liksom Jah. Och om vi vill kan vi använda grekiska Theos, spanska Dios, arameiska Ellah, arabiska Allah, franska Dieu eller tyska Gott - allt beroende på vilket språk vi behagar tala.

Men när lärjungarna bad sin Mästare lära dem att be, visade Jesus hur han tyckte att hans efterföljare borde tilltala sin Gud (Luk 11:2). Inte som vare sig Elohim, Jehova eller Saddaj, inte som "Allsmäktige Herre" eller "Gud", utan med ett ord som på hebreiska heter Abba - och på svenska heter:

"Far..."

Thor-Leif Strindberg


Är Allah bara ett annat namn på Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Alla språk har sitt ord för "Gud". Vi svenskar säger "Gud", fransmännen säger "Dieu" och tyskarna säger "Gott".

"Allah är ju bara ett annat namn på Gud (Jahve)". Detta från Koranen hämtade påstående förekommer flitigt i svensk ekumenisk debatt. Själv tror jag detta är farlig lögn. Kanske är Allah en avgud? Tror i alla fall att vi kristna måste opponera oss och vara mer på vår vakt mot skickligt utformade villoläror och falska lärare. (R.C.)

Det är faktiskt så att alla språkkännare är ense om att Allah bara är det arabiska språkets ord för "Gud". Även kristna araber använder ordet när de talar om Gud - det är alltså inte något muslimskt ord, utan ett arabiskt.

Faktum är att ordet Allah som beteckning på Gud användes av arabiskspråkiga kristna även innan det ens fanns några muslimer. Därför blev det också kraftiga protester från kristet håll i Malaysia när ministeriet för inre säkerhet i december 2007 beslutade att ordet Allah, dvs Gud, inte längre fick uttalas av ickemuslimer.

Den evangeliska kyrkan i Borneo valde att stämma ministeriet med motiveringen att kristna grupper använt ordet Allah längre än muslimska. Och 'Allah' är faktiskt i grunden samma ord som de gammaltestamentliga hebreerna använde. De vanligaste beteckningarna för Gud i Gamla testamentet är Aloah och Alohim (eller Eloah och Elohim).

Alla de här orden är dialektala och språkliga varianter av det urgamla ordet el som har grundbetydelsen "styrka" eller "makt". Det är för övrigt en av de äldsta termerna för "gud" som finns. Ordet förekommer i alla semitiska språk (exempelvis babyloniska ilu och arabiska ilah, som i bestämd form blir allah).

Thor-Leif Strindberg


Är muslimernas Allah vår Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

 

Det finns många skillnader i judendomens, kristendomens och islams syn på hurdan Gud är och hur Gud har handlat och kommer att handla.

Fråga: Vissa påstår att muslimernas gud Allah är samma gud som "våran" Gud. Men jag har hört att när man läser Koranen kan man se att Allah inte är samma gud som Gud. Kan du ge mig några tecken på att det är skillnad på Gud och Allah. (L.E.)

Muslimerna tror liksom både judar och kristna på den Gud som skapade världen, som uppenbarade sig för Abraham, som visade sig för Moses i den brinnande busken, som ledde Israels folk ut ur Egypten, som gav israeliterna lagens tavlor på Sinai, som sände sina profeter till israeliter och judar, som sände Jesus etc. Därför brukar man tala om judendomen, kristendomen och islam som tre "systerreligioner".

Och medan judarna kallar denne gud för Elohim och vi svenskar ber till Gud, vänder sig araberna - både kristna och muslimska araber - till Allah. Men det är bara en fråga om språk. Kristna fransmän tillber Dieu, kristna finländare dyrkar Jumala - och kristna araber ber till Allah. För det är vad "Gud" heter på deras språk.

"Allah" är således inte någon annan Gud, utan bara det arabiska ordet för Gud. Och det är faktiskt i grunden samma ord som de gammaltestamentliga hebreerna använde. De vanligaste beteckningarna för Gud i Gamla testamentet är Aloah och Alohim (eller Eloah och Elohim).

Alla de här orden är dialektala och språkliga varianter av det urgamla ordet el som har grundbetydelsen "styrka" eller "makt". Det är för övrigt en av de äldsta termerna för "gud" som finns. Ordet förekommer i alla semitiska språk (exempelvis babyloniska ilu och arabiska ilah, som i bestämd form blir allah).

Både muslimer, judar och kristna tror alltså på samma Gud - den ende guden - men vad som skiljer dem åt är hur man uppfattar denne ende Gud. Den judiska bilden av Gud är inte densamma som den kristna, den kristna är inte densamma som den muslimska, och den muslimska är inte densamma som den judiska.

Varken judar eller muslimer tror till exempel att Gud blev människa och föddes som Jesus från Nasaret. Judarna tror inte att Jesus var/är den utlovade Messias, men det tror muslimerna. Däremot tror inte muslimerna att Jesus är Gud. Och de kristna tror inte att Gud gav någon uppenbarelse till Muhammed. Osv, osv.

Det finns alltså många skillnader i de tre religionernas syn på hurdan Gud är och deras uppfattning om hur Gud har handlat och kommer att handla. Det är detta man ser om man exempelvis läser Koranen. Då framgår det klart att muslimerna har en annan bild av Gud än vi har. Likaså finns det många skillnader i synen på den kommande domen, himmel och helvete, synd, rättfärdighet - samt förstås alla olika ritualer som utvecklats i de olika religionerna under årens lopp.

Men trots alla skillnader i synen på Gud tror kristna, muslimer och judar på samma Gud - Abrahams, Isaks och Jakobs Gud - bibelns Gud.

Thor-Leif Strindberg


Trött

Hej till dom få läsare som läser det här, som ni kanske har märkt så har jag inte skrivit på ett tag, men känner ingen motivation längre ..Det var kul till en början men men. Det jag känner just nu är bara att det finns så mycket attacker mot Jesus och Bibeln i Samhället och mot dom som tror på en Levande Gud. Har själv det jobbigt varje dag så är det antingen kompisar eller familjen som skämtar om min Tro eller hur jag lever. Det intressanta är att så fort nån säger att den är frälst och tror på Jesus, så blir det alltid nån form av attack och folk beter sig aggresivt mot en eller skämtar på alla olika sätt. Att man har blivit hjärntvättad eller är fanatiker för att man tror på allt som står i Bibeln och har en praktiserande Tro, och så säger folk att det finns präster som är pedofiler och sekter som spårar ur och det finns det ju men det har aldrig stört mig för det är inte människor som jag ska sätta min tillit till utan till Jesus och vad han har gjort för mig. Eftersom människan lever i synd och ingen är Rättfärdig säger Bibeln därför kan man inte hitta nån som är fullkomlig, så se till Gud inte till Människan när hon gör ont mot en eller felar även om det finns mycket hyckleri inom alla Religioner.


Paul washers Vittnesbörd och liv

Samtal med Paul Washer (Svensk text) from Daniel Lundgren on Vimeo.


Måste ses !

Det är inte ofta jag blir genuint tagen av en predikan, men den här fick mig verkligen att börja tänka till. Den är värd att ta tid för att verkligen se hela för den är mycket viktig och kraftfull !

Av:Paul Washer
Predikan För Ungdomar

Detta är en slående kraftfull och biblisk predikan som hölls inför ca 5 000 ungdomar i denna tid där ungdomar, i stället för att få höra Evangeliet, blir förhäxade av ytliga och världsliga lockelser och knep.
Vid ett tillfälle under predikan applåderar de 5 000 ungdomarna och visslar men sedan fäller predikanten en kommentar som ändrar hela atmosfären till att man skulle kunna höra en nål falla.
Denna predikan har Gud använt till välsignelse och frälsning för många människor världen över sedan den lades upp på Internet för några år sedan. Översättning är gjord med förhoppningen att underlätta för fler svenskar att få höra det Sanna Evangeliet, tydligt utlagt. Sprid budskapet!

Paul Washer - Predikan För Unga (Svensk Text) from Daniel Lundgren on Vimeo.


Testa Testet !,: finns även som länk på bloggen nedanför !

MER ÄN LIVSVIKTIGT! Var kommer du tillbringa evigheten när du dör? Om Himlen finns, är du tillräckligt god för att komma dit? Och om inte, finns räddning? Du kan få frågorna besvarade för gott. Det kostar inget. Snälla, Gör Godhetstestet!

RSS 2.0